Διαθεματική εργασία με πολυμεσικές εφαρμογές

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.)

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3614/08-09-2010 Πρόσκληση και υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί.

1)           ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής

Διαθεματική εργασία με πολυμεσικές εφαρμογές και εφαρμογές γραφείου – O κόσμος μέσα από τα μάτια των παιδιών

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής:  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ), ΣΤ’ Δημοτικού

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου  Νέες τεχνολογίες – Χρήση Διαδικτύου

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ. Ο κεντρικός άξονας του θέματος συνδυάζει τις ενότητες “Δημιουργώ- Ανακαλύπτω – Ενημερώνομαι”, «Επικοινωνώ ηλεκτρονικά» και «Υπολογίζω και κάνω γραφήματα», του ΑΠΣ μέσα από δραστηριότητες αναζήτησης πληροφοριών, χρήσης εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία λογιστικών φύλλων, δημιουργία παρουσιάσεων), δημιουργίας σεναρίων διαλόγων, videοσκόπησης και επεξεργασίας video. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στο πλαίσιο του σχεδίου μαθήματος και υπό το πρίσμα της διαθεματικότητας συνεργάζονται, ευαισθητοποιούνται,  ενημερώνονται και αποκτούν κριτική σκέψη και έκφραση σε διαφορετικά αντικείμενα, όπως τα Ανθρώπινα δικαιώματα, η Πολιτιστική κληρονομιά, η Οικολογία, η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση.

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες το εφαρμόσατε

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: Πρωτοβάθμια

Τάξη ή τάξεις στις οποίες το εφαρμόσατε: ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις.

Όλα τα τμήματα τις ΣΤ΄ Δημοτικού του σχολείου

1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής

Γενικός Σκοπός: Βασικός στόχος της εργασίας που υλοποίησαν οι μαθητές του σχολείου, στο πλαίσιο αυτού του project, ήταν η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και η διαμόρφωση κριτικής σκέψης και έκφρασης σε ζητήματα όπως τα Ανθρώπινα δικαιώματα, η Πολιτιστική κληρονομιά, η Οικολογία, η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση.

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία.

 • καλλιέργεια δεξιοτήτων επιλογής των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων.
 • εξοικείωση με τη χρήση εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, επεξεργασία λογιστικών φύλλων, δημιουργία παρουσιάσεων).
 • Δημιουργία σεναρίων διαλόγων, videοσκόπηση και επεξεργασία video.
 • εξοικείωση με διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο.
 • καλλιέργεια δεξιοτήτων επιλογής στοιχείων – κειμένου από ένα σύνολο πληροφοριών που δεν σχετίζονται άμεσα με το θέμα.
 • ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία μελών στις ομάδες.

Aξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Διαδίκτυο, εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου και λογιστικών φύλλων, δημιουργίας παρουσιάσεων, πρόγραμμα επεξεργασίας video.

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια

 • Ώρα έναρξης: αρχή σχολικής χρονιάς
 • Διάρκεια: ετήσιο Εκπαιδευτικό Σενάριο
 • Συχνότητα: 1 ώρα εβδομαδιαίως.

2)   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε κατά το σχεδιασμό της παρούσας διαθεματικής εργασίας βασίστηκε στη μάθηση μέσω σχεδίων εργασίας (project – based learning). Η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση σε μαθητοκεντρικές, διαθεματικές δραστηριότητες, μακράς χρονικής διάρκειας, που αντλούν τη θεματολογία τους από ζητήματα και πρακτικές του πραγματικού κόσμου (Μαλλιάρα et al, 2008).

Τα σχέδια εργασίας υποστηρίζουν τη συλλογική δράση (Coleman, 1992; Dornyei, 2001), συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση και στην αυτονομία των μαθητών (Skehan, 1989; Lee, 2002), συνδέουν την γνώση με αυθεντικές καταστάσεις και ενισχύουν την κριτική ικανότητα (Ματσαγγούρας, 2004). Παράλληλα, η χρήση νέων τεχνολογιών και η αξιοποίηση αυθεντικών πηγών πληροφοριών κατά τη συλλογή πληροφοριών, υποστηρίζεται ότι αυξάνει το ενδιαφέρον των μαθητών, και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη μάθηση (Brophy, 2004; Φραγκούλης & Τσιπλακίδης, 2009).

Πηγή

Brophy, J. (2004). Motivating Students to Learn. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.

Coleman, J., A. (1992). ‘Project-based learning, transferable skills, information technology and video’. Language Learning Journal, 5, pp. 35-37.

Dornyei, Z. (2001). ‘Motivational Strategies in the Language Classroom’, Cambridge, Cambridge University Press.

Lee, I. (2002). ‘Project work made easy in the English classroom. Canadian Modern Language Review, 59, pp. 282-290.

Skehan, P., 1989. Individual Differences in Second Language Learning. Edward Arnold, London.

Μαλλιάρα, Π., Μπακαμήτσου, Α., Σαριδάκη, Α., Δεληγιάννης, Φ., Χαλκίδης, Α., Μπέλλου, Ι., Λαδιάς, Α., Κωστάκης, Π., Ράμμος, Χ. και Μικρόπουλος, Τ. Α. (2008), Εκπαιδευτικά σενάρια για τη Διδασκαλία των Πολυμέσων, στο Β. Κόμης (επ.) Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, 565-570, Πάτρα.

Ματσαγγούρας, Η., Γ. (2004) ‘Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση’, Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρη.

Φραγκούλης, Ι. & Τσιπλακίδης, Ι. (2009). Υλοποίηση σχεδίων εργασίας με χρήση τoυ διαδικτύου: Η συμβολή τους στα κίνητρα για μάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας, 5th International Conference in Open & Distance LearningNovember 2009, Athens, GreecePROCEEDINGS.

Στάδιο 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκληση ενδιαφέροντος (επίδειξη άλλων σχετικών εργασιών, απόδοση ρόλων στους μαθητές ως μέλη ερευνητικής ομάδας κ.λ.π.)

Επιλογή θέματος για κάθε ομάδα από μία δεξαμενή θεμάτων (ανθρώπινα δικαιώματα, παιδικά δικαιώματα, αθλητισμός, υγεία, διατροφή, εκπαίδευση κ.λ.π.)

Δημιουργία ομάδων από το σύνολο της τάξης.

Παρουσίαση θέματος  – και στόχων εργασίας – ευαισθητοποίηση (Δημιουργία, αποδελτίωση ερωτηματολογίων και παρουσίαση αποτελεσμάτων).

Στάδιο 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Επιλογή σχετικών με το θέμα διευθύνσεων στο Διαδίκτυο.

Θεωρητική προσέγγιση – ενημέρωση για τους κινδύνους του Διαδικτύου.

Αναζήτηση στοιχείων από τις ομάδες των μαθητών μέσω Διαδικτύου (web browser).

Επιλογή στοιχείων σχετικών με το θέμα ώστε αυτά να αποτελέσουν το υλικό για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου.

Θεωρητική προσέγγιση για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός ερωτηματολογίου (τρόπου δημιουργίας, είδη ερωτήσεων: πολλαπλών επιλογών, ανοιχτές ερωτήσεις κλίμακας, μορφοποίηση – εμφάνιση κ.λ.π.).

Χρήση εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου για καταγραφή των ερωτήσεων επιλέγοντας το περιεχόμενό τους από τις πληροφορίες που βρέθηκαν στο Διαδίκτυο (επιλογή-αντιγραφή-επικόλληση).

 

Μορφοποίηση του ερωτηματολογίου (εισαγωγή στηλοθετών, πίνακα, ειδικών χαρακτήρων, αλλαγή γραμματοσειράς μεγέθους και χρώματος γραμμάτων).

Σύγκριση των αντιπροσωπευτικών ερωτήσεων από κάθε μέλος και συζήτηση στις ομάδες ώστε να επιλεγούν αυτές που θα ενσωματωθούν στο τελικό (παραδοτέο) ερωτηματολόγιο.

Εκτύπωση του ερωτηματολογίου και διανομή του  στους μαθητές της τάξης (άλλου τμήματος).

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων, απάντηση τυχόν αποριών επί του περιεχομένου των ερωτήσεων  και συγκέντρωση τους.

Αποδελτίωση του ερωτηματολογίου και καταχώρηση των αποτελεσμάτων στην εφαρμογή επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (μεταφορά των ερωτήσεων από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου).

Θεωρητική προσέγγιση για τη χρησιμότητα της απεικόνισης αριθμών με διαγράμματα.

Δημιουργία διαγραμμάτων (ιστογράμματα, pie charts)

Μεταφορά των διαγραμμάτων στην εφαρμογή παρουσιάσεων και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

Δημιουργία σεναρίου συνεντεύξεων από μαθητές σε μαθητές, με βάση το ερωτηματολόγιο.Videoσκόπηση συνεντεύξεων μαθητών.

Επεξεργασία videoσκοπήσεων. Συζήτηση και επιλογή αυτών που θα ενσωματωθούν στην τελική παρουσίαση.

Στάδιο 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αναζήτηση σχετικών με το θέμα, video στο διαδίκτυο, ώστε να ενσωματωθούν στην παρουσίαση.

Συγκέντρωση των επιμέρους παρουσιάσεων και ενιαιοποίηση του υλικού που θα παρουσιαστεί.

Δημιουργία προσκλήσεων για την ημέρα της εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

Πραγματοποίηση συνολικής παρουσίασης – εκδήλωσης, στο θέατρο του σχολείου (ή εναλλακτικά στον διαδραστικό πίνακα της αίθουσας).

Στάδιο 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση, με βάση τη μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας, αποτέλεσε το τελικό στάδιο του εκπαιδευτικού σεναρίου και περιλάμβανε την από κοινού αξιολόγηση της διαδικασίας και της τελικής εργασίας από όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στα μέλη των ομάδων σχετικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί στο αρχικό στάδιο της εργασίας, τη διαδικασία, τα αποτελέσματα καθώς και την εμπειρία που απέκτησαν από την εμπλοκή τους στη διαθεματική εργασία.

2.2 Φύλλα Εργασίας

Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας σχετικά:

 • με την δημιουργία και τη μορφοποίησης των ερωτηματολογίων (είδη ερωτήσεων επιλογή κατάλληλων ερωτήσεων).
 • με τη χρησιμοποίηση του λογιστικού φύλου για την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή

Μαθητικός Υπολογιστής, εφαρμογές γραφείου, σύνδεση στο διαδίκτυο, συσκευή videoσκόπησης, Video data projector.

3)   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η αξιολόγηση, με βάση τη μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας, αποτέλεσε το τελικό στάδιο του εκπαιδευτικού σεναρίου και περιλάμβανε την από κοινού αξιολόγησητης διαδικασίας και της τελικής εργασίας από όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας.Για τους σκοπούς της αξιολόγησης ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στα μέλη των ομάδων σχετικά με το βαθμό επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί στο αρχικό στάδιο της εργασίας, τη διαδικασία, τα αποτελέσματα καθώς και την εμπειρία που απέκτησαν από την εμπλοκή τους στη διαθεματική εργασία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ: Βασίλης Οικονόμου