Βρυξέλες 17-21/11/2016

Συνέδριο: School on the cloud

(H Παρουσίαση – εισήγησή μας με τίτλο: Doukas School Cloud Success Stories) 

bo-sugata-mitra

…Λίγο πριν το κτήριο των ομιλιών (Φλαμανδικό Κοινοβούλιο – Βρυξέλες) γεμίσει…

…Και η μεγάλη έκλπηξη για μας. Προσκεκλημένος ομιλητής ο Sugata Mitra. Καθηγητής της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Newcastle, οπαδός της «ελάχιστα επεμβατικής εκπαίδευσης». Μια μορφή – ερευνητής της εκπαίδευσης ανάμεσά μας, κοντά μας, δίπλα μας. Νηφάλιος στις συζητήσεις του, αλλά και με πύρινο και εμπνευσμένο λόγο που σε καθηλώνει, στο βήμα. «Αυτοοργάνωση, αυτορύθμιση, αυθορμητισμός, χαοτική κατάσταση από μερικές διαδικτυακές συνδέσεις, αλληλοδιδασκαλία»… Και από την άλλη μεριά «κατανόηση κειμένου, δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο και αυτοπεποίθηση».  «Χρειαζόμαστε ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με ερωτήματα και όχι γεγονότα, μία παιδαγωγική που ενθαρύνει τη συνεργασία και τη χρήση του διαδικτύου, ένα σύστημα αξιολόγησης που αναζητά την παραγωγικότητα…» Εμπνευσμένα λόγια από έναν άνθρωπο που έχει εργαστεί πολλά χρόνια, με καινοτομίες και οραματική σκέψη, για την τεχνολογία στην εκπαίδευση

Comprehension, Communication, Computation. Need to be the key concepts that include reading, writing and arithmetic…  S.M.

Η περίληψη της δικής μας παρουσίασης – εισήγησης:

Είναι γεγονός πως μια ριζική αναδιοργάνωση του ρόλου του εκπαιδευτικού στην τάξη απαιτεί, σε πολλές περιπτώσεις, αλλαγή συνηθειών και εκ βάθρων αναθεώρηση των παιδαγωγικών του αντιλήψεων αλλά και καλή προετοιμασία με ταυτόχρονη παροχή σύγχρονων “εργαλείων”.

Με βάση την καινοτόμο πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2006 στα Εκπαιδευτήρια Δούκα και είχε ως στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των διδασκομένων, προσαρμόσαμε το ρόλο του εκπαιδευτικού ώστε να καλλιεργεί στους μαθητές του ικανότητες του 21ου αιώνα ως αποτέλεσμα όχι μόνο γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων, στάσεων ζωής και αξιών.

Ο εκπαιδευτικός γίνεται σταδιακά διαχειριστής της μάθησης, που καθοδηγεί τους μαθητές στο να αναζητούν μόνοι τους τις πληροφορίες και να δημιουργούν εκπαιδευτικό υλικό, ως μέρος μιας δημιουργικής και ευχάριστης διαδικασίας.

Οι συμμετέχοντες στο workshop, θα δουν στην πράξη (στο πλαίσιο της περιγραφής μιας πετυχημένης ιστορίας), πώς εμπλέκοντας εκπαιδευτικές θεωρίες (PBL, GAMIFICATION, κ.λπ.) και διεπιστημονικές προσεγγίσεις (S.T.E.M., και όχι μόνο), με ταυτόχρονη αξιοποίηση Διαδικτυακών περιβαλλόντων, δημιουργούν εστιασμένο εκπαιδευτικό υλικό βάσει προδιαγραφών, το οποίο μοιράζονται μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων αποθετηρίων στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Στόχος είναι όχι μόνο η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά η ενότητα (όλα τα σχολεία να έχουν ίσες ευκαιρίες, δυνατότητες και κοινό εκπαιδευτικό υλικό), …χωρίς ομοιομορφία (αποφυγή «τυπικής» κοινής διδασκαλίας και κοινών εκπαιδευτικών πρακτικών),

Αποτελεί μια πρόταση για την εξέλιξη της εκπαίδευσης η οποία συνίσταται: στην κατανόηση    ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή νέων εκπαιδευτικών προτύπων με επίκεντρο το Διαδίκτυο, ότι το Cloud Computing είναι το κύριο μέσο αυτού του νέου προτύπου και ότι διαμορφώνεται πλέον ένα νέο σχολείο, …το σχολείο στο σύννεφο…

When talking about the role of the educator being radically reexamined, we need to consider, in many cases, a change of habits as well as a de profundis review of teaching methodologies and ideas. This asks for good preparation combined with the use of updated “tech” tools.

Doukas School, following  the above  concept, introduced back in 2006 an innovative educational  process, aiming at improving the learning experience of the students while adapting the role of the educator, providing students with 21st century skills and competences- a combination of knowledge, skills, life attitudes and values; all these within a cloud based environment.

According to Doukas School Educational Model, teachers develop well-focused educational material and become facilitators helping their students create their own educational material through a pleasant, useful, creative and effective procedure.

Workshop participants will have a hands-on experience -in the context of recounting a successful story and best practices – of the process of creating educational material which is based on engaging educational theories (PBL, Gamification, etc.) and interdisciplinary approaches (STEM, and others). What makes this material appealing is that it is created using Internet environments but is also shared through customized repositories with the educational community.

Therefore, a new approach is created, promoting unity (all schools have equal opportunities, possibilities and common training materials) … without uniformity (avoid «formal» joint teaching and joint educational practices).

Join us for a digital journey on the development of education which involves the understanding that we are in an era of new educational standards focusing on the Internet with Cloud Computing being the main instrument of this new standard, designing a new school … school on the cloud…

Λεπτομέρειες: http://www.schoolonthecloud.net/3rd-summit 

[B.O 11/2016]