Εφόδια με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων του 21ου αιώνα – Acquisition of 21st Century Skills

Εφόδια με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων του 21ου αιώνα.Kάθε μαθητής με το iPad, μπορεί να διαχειρίζεται την πληροφορία με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Acquisition of 21st Century Skill.With the iPad, every student can manage information in their own individual way.

 

Με την εκπαιδευτική αξιοποίηση του iPad οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα επωφελούνται μέσα από την χρήση ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων και μαθαίνουν με ένα πιο δημιουργικό, ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ένταξη του Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ξεκινήσει στα Εκπαιδευτήρια Δούκα από το 2008, όπου κάτω από το γενικό τίτλο «εκπαιδευτική τεχνολογία 1:1» (1:1 educational computing), περιγράφεται η πρακτική κατά την οποία κάθε μαθητής διαθέτει τον προσωπικό του υπολογιστή και συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες, μέσα και έξω από το στενό πλαίσιο της τάξης. The use of iPads in an educational context helps Doukas School students learn in a more creative, pleasant and effective way using specially designed programmes. In 2008, Doukas School integrated Student PCs in the educational procedure, under the general title “1:1 educational computing”. According to this practice, students have their own personal computer and participate in learning activities, within and beyond the ‘narrow’ class context.

 

«Η διδασκαλία με το iPad κινητοποιεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών μας και αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά γίνονται πιο συμμετοχικά, πιο δημιουργικά. Αυτοί είναι οι στόχοι κάθε δασκάλου, συνεπώς είμαστε ενθουσιασμένοι και πολύ αισιόδοξοι.», Ελισάβετ Τσοβαλτζή – Παπαδήμου, Συντονίστρια Δημοτικού.

 

«Οι μαθητές είναι τόσο εξοικειωμένοι με τη συγκεκριμένη τεχνολογία που είναι έτοιμοι να δουλέψουν πρακτικά τις εφαρμογές και να τις χρησιμοποιήσουν στις εργασίες τους. Το iPad, το φέρνουν στην αίθουσα εικαστικών και κινηματογραφούν τα σκίτσα τους ενώ σκιτσάρουν, παίρνουν φωτογραφίες και τις δουλεύουν, δημιουργούν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις της δουλειάς τους και απλά τις στέλνουν με mail.», Eilleen Botsford – Καθηγήτρια Fine Art & Creative Computing.

“Teaching with iPad provides effective motivation to our students in order to become more cooperative and creative. This is the goal of each teacher, which makes us feel enthusiastic and optimistic.”, Elisavet Tsovaltzi, Primary School Coordinator

 

“Students are so familiar with the specific technology that are able to get hands-on experience with the applications immediately and apply them to their projects. They can take their iPad in the art room and film their sketches while they create them, take pictures and work over them, make 3-D animated movies of their work and just email them.” Eileen Botsford – Fine Art & Creative Computing Teacher

 

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, ως ένας οργανισμός που πρωτοπορεί στην ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, αναγνώρισε αμέσως τις εκπληκτικές δυνατότητες του iPad ως εκπαιδευτικού εργαλείου, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τη χρήση του iPad, όλοι οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα επωφελούνται μέσα από προγράμματα που γίνονται σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο.

 

Τα παιδιά της Δ’,E’,Στ’, Δημοτικού που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα iPad 1:1, επωφελούνται από το διαδραστικό υλικό που προσφέρει η συσκευή, μέσα από εφαρμογές και βιβλία που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.

Doukas School, as a pioneer organization in the integration of Information and Communication Technologies in education, evaluated the extraordinary capabilities of the iPad as an educational tool, with the aim to constantly improving the quality of the educational procedure. By using iPad, all Doukas School students use specially designed educational software, from kindergarten to high school.

 

In Primary School, students following iPad 1:1 programme, benefit from interactive material, which is available in the device, using applications and interactive digital books that stimulate their interest to learn and assimilate knowledge.

 

«Οι μαθητές της Δ’, E’, & Στ Δημοτικού πήραν τα iPad και είδαμε μια πολύ πιο εύκολη διαχείριση της πληροφορίας, μια πιο δημιουργική αντιμετώπιση του σχολικού περιβάλλοντος. Πραγματικά ενθουσιασμένοι μαθητές, ενθουσιασμένοι δάσκαλοι και γονείς», μας δηλώνει ο Κωνσταντίνος Δούκας, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα.Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα έχουν αναπτύξει διαδραστικό περιεχόμενο, από τα βιβλία της σχολικής ύλης μέχρι μια πληθώρα εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν άμεση εμπλοκή στη σχεδίαση και συγγραφή του πολυμεσικού περιεχομένου στο iPad με στόχο να ικανοποιήσουν τους διδακτικούς στόχους, δίνοντας επιπλέον την ευκαιρία στους μαθητές να προσεγγίσουν την πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους.

Με τη χρήση του iPad, το μαθητικό περιβάλλον των παιδιών έχει εναρμονιστεί με την προσωπική τους ζωή ενώ οι γονείς βλέπουν καθημερινά στην πράξη την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και της πληροφορίας, μέσα από μια συσκευή που προσφέρει αμεσότητα και διαισθητικό περιβάλλον χρήσης που το καθιστά εξαιρετικά απλό.

“When primary school students started using the iPad, we noticed that the management of information was much more efficient and their attitude towards the school environment more creative. Students, teachers and parents alike are really enthusiastic”, says Konstantinos Doukas, Doukas School CEO. Doukas School experts have developed interactive material, from school curriculum books to a number of educational applications. Educators are directly involved in the design and development of iPad multimedia material, aiming at achieving the didactic goals, while, at the same time, providing students the opportunity to approach information in various ways.

With the use of iPad, student environment has been harmonised with students’ personal life, while parents experience, on a daily basis, the utilisation of educational material and information, through a device which offers interactivity and an intuitive environment, making it extremely simple.

 

 

«Κύριο μελημά μας αρχικά, ήταν να προκαλέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών μας, ώστε να καλιεργήσουμε ικανότητες του 21ου αιώνα, ως αποτέλεσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Στην προσπάθειά μας αυτή εμπλέξαμε τους εκπαιδευτικούς μας στη δημιουργία υλικού. Στο καινούργιο οικοσύστημα ξανασχεδιάσαμε τα βιβλία τα οποία εμπλουτίσαμε με εστιασμένο πολυμεσικό υλικό και επιλέξαμε εφαρμογές με στόχο τη δημιουργία, την καταννόηση, την ανάλυση, τη σύνθεση, την εφαρμογή των γνώσεων και την αξιολόγηση. Η αποδοχή του από τους μαθητές και η αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς, ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες.» 
Βασίλης Οικονομου, Υπεύθυνος Πληροφοριακών Συστημάτων. “Our basic interest was to initially provoke, as much as possible, the interest of our students, in order to cultivate the 21st century competences, as a result of knowledge, skills, attitudes and values. In this endeavor, our educators were involved specifically in the development of relevant material. In this new “ecosystem”, we re-designed the books, which were enriched with focused multimedia material and choose applications with the aim of enhancing creation, comprehension, analysis, synthesis, knowledge application and assessment. Students’ acceptance and its utilisation by our educators exceeded our expectations.” Vassilis Economu, IT Manager

http://www.isquare.gr/doukas